onsdag 21 mars 2018

Engelska full matris

ENGELSKA
Name:
F
E
C
A
Begriplighet
Språket kan vara tidvis oförståeligt.
Kommunikationen fungerar inte.

Kommunikationen fungerar.
Förtjänster i innehåll kan uppväga brister i språkriktighet.

En engelsktalande förstår budskapet.
Det är lätt förstå dig och att höra vad du säger.
En engelsktalande förstår budskapet klart och tydligt.
Språkriktigheten är säker. Du talar och skriver med målande detaljer och tydlig struktur. Enstaka verbfel förekommer men stör inte förståelsen av läsningen.
Ordförråd och idiomatik
Du använder svenska ord och uttryck för ofta.
Ordförrådet räcker för det du vill säga, men är något enformigt, med upprepningar.
Du använder ibland svengelska och icke idiomatiska uttryck.
Ordförrådet är ganska varierat.
Ordvalsfel förekommer men stör inte förståelsen.
Ordförrådet är varierat med synonymer.
Enstaka ordvalsfel förekommer men stör inte förståelsen av läsningen.
Uttal och flyt
Det är svårt att förstå vad du säger när du uttalar ord fel.
En engelsktalande förstår i stora drag vad du säger.
Du har i stort sett ett korrekt uttal. Uttal och intonation underlättar förståelsen. Språket har gott flyt.
Uttal och intonation fungerar mycket väl. . Språket har mycket gott flyt.
Kommunikation och interaktion med andra
Du gör långa pauser och vid samtal sker det liten interaktion.
Du kan samtala med ett enkelt språk.
Du samtalar med gott flyt. Du anstränger dig för att få med de andra i samtalet.
Du interagerar på ett säkert sätt med andra vid samtal. Du samtalar med lätthet och tar stort ansvar på att hålla igång samtalet.
Lyssna
Du har svårt att uppfatta och förstå innehållet.


Du kan ibland återge enstaka ord av innehållet, men kan ännu inte följa en instruktion.
Du förstår det viktigaste i tydligt talat språk i lugnt tempo.

Du kan på ett enkelt sätt återberätta det viktigaste av innehållet och du försöker följa en instruktion.
Du förstår det mesta i
tydligt talat språk i lugnt
tempo.

Du kan dessutom berätta detaljer ur innehållet och du kan följa en instruktion med tillfredsställande resultat.
Du förstår både helhet och detaljer i tydligt talat språk i lugnt tempo.
Du kan återberätta en
text du förberett med egna ord och följa en
instruktion med gott
resultat.
Läsa

Du kan läsa enstaka ord och meningar, men kan ännu inte förstå enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar.

Du kan återge enstaka ord av innehållet, men kan ännu inte följa en instruktion.
Du förstår det
viktigaste i enkla
texter.


Du kan på ett enkelt sätt återberätta det
viktigaste av innehållet och du försöker följa en
instruktion.
Du förstår det mesta i enkla texter.


Du kan dessutom berätta detaljer ur innehållet och du kan följa en instruktion med tillfredsställande resultat.
Du förstår både helhet och detaljer i enkla texter.

Du kan återberätta en text med egna ord och följa en instruktion med gott resultat.
Strategier
Du behöver träna på att göra omskrivningar när du inte kommer på ett ord du vill använda.

Du behöver träna på att hitta det viktigaste i det du läser eller lyssnar på engelska.
Du kan göra enkla förbättringar av din text eller under tiden som du talar.

Du kan förstå i stora drag när du läser eller lyssnar på engelska även om du inte förstår allt.
Du kan göra välgrundade förbättringar av din text eller under tiden som du talar.

Du förstår det mesta när du läser eller lyssnar på engelska även om du inte förstår precis allt.
Du gör ofta förbättringar av din text eller under tiden som du pratar.

Du förstår det mesta när du läser eller lyssnar på engelska och uppfattar både helhet och detaljer.
Kulturella företeelser
Du kan inte diskutera något typiskt för ett område i världen där engelska används.

Du har svårigheter att göra jämförelser med något du själv har upplevt eller lärt dig om.
Du kan diskutera något typiskt för ett område i världen där engelska används.

Du kan göra enkla jämförelser med något du själv har upplevt eller lärt dig om.
Du kan diskutera i detalj något typiskt för ett område i världen där engelska används.

Du kan göra välutvecklade jämförelser med något du själv har upplevt eller lärt dig om.
Du kan diskutera i detalj och nyanserat något typiskt för ett område i världen där engelska används.
Du kan göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med något du själv har upplevt eller lärt dig om.Listening comprehension

To improve your listening comprehension, here are some good tips for you... Enjoy!

https://agendaweb.org/listening-exercises

http://www.esl-lab.com/index.htm

https://listenaminute.com/

https://www.talkenglish.com

https://urskola.se/Produkter?q=newsreel

http://elllo.org/

lyricstraining.com

Engelska från början, lektion för lektion

http://lingohut.com/sv/l1/ordf%C3%B6rr%C3%A5d-engelska

tisdag 6 mars 2018

Ted Talks Questionnaire

Ted Talks

Name of the author/ talk/ speaker/ topic
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

What is the speakers purpose of the talk?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Do you agree with the speaker? Explain why or why not...
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

How does this topic/ talk relate to you?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

What is your own thoughts after viewing this Ted Talks?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Word list:

English from the beginning w.11-18

 the plan 11  Reading Rockets + vocab practice  Step   Top Up or  Upptäck orden 12 ...